Mehmet Yılmaz
E-mail Adresiniz :
Şifreniz :
  Beni Hatırla
Haber Kategorileri
Yeni Haber Ekle
AG Haber Ekle
Hukuk Eğitimi
Genel Haberler
Yüksek Yargı
Yasama
Avukatlık
İnsan Hakları Mahkemesi
Yaşam
Adalet Gündemi
paralel
Mahkeme Haberleri
Kadına karşı şiddet
Online Üyeler
Online üyeleri görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Buraya tıklayarak üye olabilirsiniz.
Şiirler
Yeni Şiir Ekle
Tüm Şiirler
İstatistikler
İstatistik bilgileri görebilmek için üyelik girişi yapmalısınız.

Yıllık Ara Verme

Genel Haberler
0 Yorum

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Sayı : 87742275-010.03-0120-2014 30/04/2014

Konu : Yıllık ara verme

YÖNERGE No: 2

Yıllık ara verme dönemi dışında özellikle yaz aylarında izin kullanma eğiliminin artması ve pek çok hâkim ve savcının yaz kararnamesi ile yerinin değişmesi nedeniyle yaşanan kadro sıkıntısının adli hizmetlerin yürütülmesinde aksamalara ve anlaşmazlıklara neden olduğu görülmüştür. Bilindiği üzere, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu?nun 55 inci maddesinde, hâkim ve savcıların, yıllık ara vermeden yararlanacağı, yıllık ara vermeden yararlanan hâkim ve savcılara o yıl için ayrıca yıllık izin verilmeyeceği, yıllık ara vermeden yararlanma koşul ve yöntemlerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirleneceği hususları düzenlenmiştir. Anılan Kanun'un 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise, yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve savcılara uygun görülecek zamanlarda normal yol süresi hariç otuz gün yıllık izin verileceği belirtilmiştir. Öte yandan, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde, hâkim ve savcıların izin işlemlerinin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğince yürütüleceği belirtilmiştir. Bu bakımdan, anılan Kanun hükümleri doğrultusunda hizmetlerin aksatılmadan etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için hâkim ve Cumhuriyet savcılarının öncelikle yıllık ara vermeden yararlandırılmaları, yıllık ara vermeden yararlanmayanlara da yıllık izin kullandırılması gerekliliği üzerine; yıllık ara vermeden yararlanma hususunda aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir.

1) Adli yargıda; a) Ağır ceza merkezi ve mülhakatlarında görev yapan mahkeme başkanları ve hâkimlerden hangilerinin yıllık ara vermeden yararlanacaklarının, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarının, b) Ağır ceza merkezi ve mülhakatlarında görev yapan Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcılarından hangilerinin yıllık ara vermeden yararlanacaklarının, ağır ceza Cumhuriyet başsavcılarının, hizmetin aksamadan yürütülmesi ile ilgililerin talep ve mazeretleri göz önünde bulundurularak yapacağı teklif üzerine Genel Sekreterlikçe belirlenmesi, c) (Ek bent: HSK Genel Kurulunun 21/3/2018 tarihli ve 81 sayılı kararı ile) Bölge adliye mahkemelerinde, bölge adliye mahkemesi başkanının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulması


2) (Değişik madde: HSK Genel Kurulunun 21/3/2018 tarihli ve 81 sayılı kararı ile) İdari yargıda; a) Bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, aa) Birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde, idare veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hâkimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulması, bb) Bölge idare mahkemelerinde, tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulması, b) Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkanın, yoksa en kıdemli üyenin nöbetçi mahkeme veya dairenin başkanlığını yapması, c) Yıllık ara verme süresince görev yapan nöbetçi daire başkanının bölge idare mahkemesi adalet komisyonu başkanlığı, en kıdemli üyelerin ise komisyon üyeliği görevini de yürütmesi, d) Nöbetçi bırakılanlar haricindeki diğer hâkimlerin yıllık ara vermeden faydalandırılması, e) Yargı çevresine dâhil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercilerinde görevli hâkimlerin, yıllık ara vermeden yararlandırılmaması,


3) Hâkim ve Cumhuriyet savcılarından; a) O yıla ait senelik iznini kullanmış bulunanların, b) Kadro durumu müsait olmayanların, c) Herhangi bir nedenle aylıksız izin veya uzun süreli sağlık izni kullanan ve bu izin süresi sonunda yıllık ara verme süresi içerisinde göreve başlayanların, yıllık ara vermeden faydalandırılmaması,


4) Bir önceki yıl yıllık ara vermeden yararlanamayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, zorunluluk olmadıkça nöbetçi bırakılmaması,

5) Yaz kararnamesi ile ataması yapılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, rapor kullanmaksızın mehil süresi sonunda yeni görev yerlerine başlamaları ve kadro durumunun müsait olması hâlinde öncelikli olarak yıllık ara vermeden faydalandırılmaları, bu durumlarının yeni görev yerindeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısının hizmetin aksamadan yürütülmesini göz önünde bulundurarak yapacağı teklif üzerine Genel Sekreterlikçe değerlendirilmesi,


6) Eş olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının, durumları ve talepleri göz önünde bulundurularak birlikte yıllık ara vermeden faydalandırılmaları veya nöbetçi bırakılmaları,


7) Yıllık ara vermeden yararlananların, Genel Sekreterlikçe göreve çağırılmadıkça belirlenen sürenin bitiminden önce görevlerine başlayamayacaklarının bilinmesi,


8) Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları, bölge idare mahkemesi başkanları ile ağır ceza Cumhuriyet başsavcılarının, iş ve kadro durumu ile ilgililerin talep ve mazeretleri de dikkate alınarak, yıllık ara vermeden yararlanacaklara ilişkin yapacakları tekliflerin, her yıl ocak ayının on beşinci gününe kadar UYAP Bilişim Sistemi üzerinden Genel Sekreterliğe bildirilmesi,


9) Yıllık ara vermeden faydalanacakların ve nöbetçi kalacakların, her yıl ocak ayının sonuna kadar tespit edilerek teşkilata duyurulması,

10) Belirlenen listelerin her yıl temmuz ayında değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirilmesi,


11) (Ek madde: HSK Genel Kurulunun 13/12/2017 tarihli ve 814 sayılı kararı ile) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 331 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, adli tatil nedeniyle çalışmaya ara verilen dönemdeki soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların; 2802 sayılı Kanunun 115 inci maddesindeki hüküm gözetilmek suretiyle, herhangi bir nedenle görevine gelemeyen hâkimin yerine, bu hâkim görevine başlayıncaya kadar, o yerdeki hâkimler arasından, adalet komisyonu başkanınca; herhangi bir nedenle görevine gelemeyen Cumhuriyet savcısının yerine bu Cumhuriyet savcısı görevine başlayıncaya kadar, yargı çevresindeki Cumhuriyet savcıları arasından, ağır ceza Cumhuriyet başsavcısınca görevlendirme yapılarak yürütülmesinin temini,


Konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun, Genel Kurulun 30/04/2014 tarihli ve 215 sayılı kararı ile tüm teşkilata duyurulmasına karar verilmiştir.Forumda Tartışmaya AçYorumlar

|